POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Monikę Markowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Monika Markowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 7 („Kancelaria”). Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych:

  1. pracowników i współpracowników klientów oraz kontrahentów Kancelarii (osób kontaktowych),
  2. innych osób kontaktujących się z Kancelarią telefonicznie lub mailowo oraz osób, z którymi Kancelaria kontaktuje się telefonicznie lub mailowo.

I. Administratorem danych osobowych jest Monika Markowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Monika Markowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 7 („Kancelaria”). Kontakt z administratorem możliwy jest mailowo pod adresem markowska@kancelariamm.com oraz telefonicznie pod numerem 793185181.

II. Dane osobowe pracowników i współpracowników klientów oraz kontrahentów Kancelarii

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Kancelarią a klientem bądź kontrahentem. Dane osobowe mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu, będącego naszym klientem lub kontrahentem. Państwa dane przetwarzamy w celu:

– niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów między Kancelarią a klientem, w tym kontaktu w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy;

– obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową z Klientem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

III. Dane osób kontaktujących się z Kancelarią oraz osoby z którymi kontaktuje się Kancelaria

Przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe, które mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:

– prowadzenia korespondencji kierowanej do Kancelarii, nawiązywania kontaktu z Państwem lub odpowiedzi na zapytania, identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości, przedstawienia oferty, przesłania zlecenia, zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na utrzymywaniu relacji oraz możliwości odpowiedzi na kierowane od Kancelarii pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres dwóch lat.

– ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IV. Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. Przetwarzamy dane osób odwiedzających stronę, które są przesyłane przez przeglądarkę internetową, zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze strony, informacje o przeglądarce internetowej, system operacyjny, adres IP, w tym także dane, które mogą stanowić Państwa dane osobowe. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

Kancelaria przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej w celu niezbędnym dla jej prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), czyli zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także poprawy wydajności i funkcjonalności serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających stronę.

 V. Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, bądź też klienta lub kontrahenta Kancelarii. Dane mogą być przekazywane prawnikom i osobom współpracującym z Kancelarią oraz podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi księgowe, kadrowe, IT, statystyczne, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie z usług kancelarii, uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się z nami oraz uniemożliwić lub opóźnić rozpoczęcie świadczenia usług.

VII. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

– uzyskania informacji o przetwarzaniu danych i prawo wglądu do danych,

– sprostowania danych, jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– usunięcia danych, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jak również wówczas, gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych albo zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, a także jeśli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

– ograniczenia przetwarzania danych m.in. wówczas, gdy dane będą nieprawidłowe, czy przetwarzane niezgodnie z prawem, jak również w sytuacji, gdy Państwa dane będą zbędne dla celów, dla których zostały zebrane, jednakże mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

– skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

 VIII. Pliki cookies

Strona internetowa www.kancelariamm.com dla zapewnienia prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej). Pliki te stosowane są celem dopasowania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji, związanych m.in. z wyświetlaniem strony internetowej na urządzeniu. Strona wykorzystuje tzw. pliki sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są do momentu opuszczenia przez Państwa strony internetowej oraz tzw. pliki stałe (persistent cookies), które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, przy czym większość z przeglądarek dopuszcza automatycznie użycie plików cookies. Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, żeby zablokować obsługę plików, czy też uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w urządzeniu.

Szczegółową informację dotyczącą wykorzystywanych plików cookies znajdziecie Państwo na stronie:

https://cookieserve.com/